Så här behandlar ColliCare dina personuppgifter

I denna dataskyddspolicy beskrivs hur ColliCare samlar in och behandlar dina personuppgifter. Dataskyddspolicyn gäller för hela ColliCare-koncernen, vilket inbegriper verksamheterna/avdelningarna i alla de länder vi verkar.

I de fall ColliCare länkar vidare från webbplatsen till andra företag/tjänster upphör vårt dataskyddsansvar i samma stund som du växlar till en annan webbplats. Vi lämnar inte ut personuppgifter och har inte heller någon insyn i eller behandlar personuppgifter som läggs in på externa webbplatser såvida inget annat framgår av denna policy. 

 
1. Hanteringsansvar


ColliCare Group är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in från dig.

ColliCare Group är en logistikkoncern som utvecklar och tillhandahåller logistiktjänster inom sjöfrakt, vägtransporter, tredjepartslogistik, flygfrakt, distribution och lager.

ColliCare Group har sitt säte i Norge, ett antal dotterbolag i Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Litauen, Turkiet, Italien, Finland, Kina och Indien, samt ett väl utvecklat agentnätverk över stora delar av världen.

ColliCare Group erbjuder tjänster främst till företagskunder, men även till privatpersoner inom ramarna för e-handel.


Nedan används "ColliCare" som samlingsnamn för samtliga bolag i koncernen.

2. Syftet med hanteringen av data

Personuppgifter samlas in när så krävs för att vi ska kunna utföra de uppdrag och tjänster som ColliCare har åtagit sig inom ramarna för avtalet med kund, samt de uppgifter som ColliCare är ålagda att utföra i enlighet med lagar, föreskrifter och/eller särskilda avtal med kund.


 

Vi kommer att använda dina personuppgifter för följande syften:

 • För att tillhandahålla våra tjänster – vi behöver exempelvis dina personuppgifter för att du ska kunna logga in på vår webbplats och för att vi ska kunna registrera en prisförfrågan eller beställning av frakt av gods.
 • För att anpassa våra tjänster och kunna ge dig tips och relevant marknadsföring - Vi behöver exempelvis dina personuppgifter för att skicka ut nyhetsbrev och annat fysiskt material via vår webbplats och andra kanaler.
 • För att kunna bedöma dig som möjlig kandidat - Vi behöver dina personuppgifter för att kunna bedöma dig som möjlig kandidat för lediga tjänster om du registrerat ditt CV.
 • För att ta fram statistik, aggregera data samt för att administrera vår webbplats och våra tjänster - Uppgifterna samlas in och sorteras för att ColliCare ska få ytterligare information om användarna, bland annat för att se hur användarna hittar till vår webbplats samt för att spåra generella användarmönster på den. Syftet med detta är att förbättra webbplatsen så att vi kan erbjuda våra besökare en bättre användarupplevelse.
3. Vad finns det för rättslig grund?

Den rättsliga grunden för all behandling av personuppgifter bygger på bolagets avtal med kund och/eller samtycke från kund/intressent.

Om personuppgifter inte lämnas ut och inhämtade personuppgifter bara används för att utföra uppgifter inom ramarna för ColliCares verksamhet krävs inget samtycke för tredjepartsbehandling av informationen.

4. Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar både personligt identifierbar information och icke-personligt identifierbar information om dig. Personligt identifierbar information är information som identifierar dig som person. Icke personligt identifierbar information är information och annan information som inte röjer din personliga identitet.
 

Personligt identifierbar information

ColliCare samlar in och behandlar följande uppgifter: 

 • När du prenumererar på vårt nyhetsbrev får du e-post från ColliCare om aktuella nyheter. För att vi ska kunna skicka e-post till rätt prenumerant behöver vi ditt namn, efternamn och din e-postadress.
 • Om du skickar en förfrågan till ColliCares webbplats, exempelvis per e-post eller fyller ut ett kontaktformulär, lagras relevanta uppgifter såsom namn, e-postadress och personnummer (gäller endast vid förtullning). Detta för att kunna följa upp din förfrågan på ett bra sätt.
 • När du besöker ColliCares webbplats registreras din IP-adress. IP-adressen kopplas inte direkt till dig som användare utan du registreras bara som besökare. Detta beror på att ColliCare har aktiverat IP-anonymisering på webbplatsen. Vi använder uppgifterna när vi administrerar och underhåller webbplatsen. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, sökord, vilka webbplatser användarna kommer ifrån och vilken webbläsare som används. Detta gör att vi kan utarbeta bättre och mer användarvänliga erbjudanden. Läs mer om webbanalys och cookies nedan.

 

Icke personligt identifierbar information (webbanalys och cookies)

ColliCare samlar in och behandlar även avidentifierade uppgifter/icke personligt identifierbar information om besökare på ColliCares webbplats. Vi använder vanlig internetteknik, såsom Google Analytics, för att samla in information om användarna. På så sätt kan vi alltid sörja för bästa möjliga funktionalitet och vidareutveckla informationsutbudet på webbplatsen. Informationen hämtas från datorns webbläsare och kan omfatta operativsystem, webbläsarprogram (t.ex. Microsoft Internet Explorer), skärmupplösning och avsändarens webbplats. 


"Cookies" är små informationskapslar (textfiler) som webbplatsen ber webbläsaren lagra på din dator eller mobila enhet. Med hjälp av dessa minns webbplatsen dina aktiviteter och inställningar på webbplatsen över tid. ColliCare använder cookies (informationskapslar) för att samla in statistik och information om hur besökarna använder bolagets webbplats. Vi aggregerar information och lagrar rapporter som hjälper oss att förbättra upplevelsen för användarna. Verktygen använder cookies från första part enbart för att samla in uppgifter. Dessa cookies, precis som de uppgifter som samlas in, är anonymiserade och kan inte användas för att identifiera dig som person.
 
Här hittar du mer information om cookies.

 

5. Varifrån hämtas informationen?

Informationen/personuppgifterna hämtas från formulär som är inbyggda i vår webbplats.

6.Är det frivilligt att lämna ifrån sig uppgifterna?

Ja, det är frivilligt att prenumerera på nyhetsbrev, söka tjänster eller på annat sätt kontakta ColliCare och därigenom lämna ifrån sig uppgifter. Om du vill återkalla dina uppgifter kontaktar du oss per e-post eller telefon, se punkt 11 nedan. Kunden kan även besöka bolaget eller skicka vanlig post till bolaget. I kontaktformuläret uppmanas kunden att fylla i alla fält, detta för att motverka skräppost och annat oseriöst agerande.

7. Lämnas uppgifterna ut till tredje part?

Inga uppgifter lämnas ut till tredje part såvida det inte finns någon rättslig grund för det. Exempel på rättslig grund är ett avtal vi har med dig som kund eller att vi enligt lag är skyldiga att lämna ut uppgifterna. ColliCare har olika samarbetspartner och underleverantörer. Om kunden väljer att köpa en tjänst som levererats av en tredje part informeras kunden om detta innan några uppgifter lämnas ut.

Vi anlitar underleverantörer och/eller dotterbolag för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning. Vi anlitar underleverantörer och/eller dotterbolag i samband med genomförande av transportuppdrag, tillhandahållande av IT-tjänster, utveckling, drift och underhåll av vår webbplats samt hantering av cookies. I sådana fall har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla led av behandlingen.

Om underleverantören och/eller dess dotterbolaget behandlar personuppgifter utanför EU/EES-området, grundar den sig på EUs standardavtalsklausuler för överföring till tredje land.

8. Hur arkiveras uppgifterna och hur tas de bort?

De personuppgifter som förvaltas av ColliCare förvaras och skyddas internt i våra system, som t.ex. SuperOffice för CRM-uppgifter/nyhetsbrev och Destinet/CMS för övriga formulär/dokument som t.ex. registrering av CV. Kontaktinformation som fyllts i lagras på vår hemsida i upp till 60 dagar, innan det raderas.

På kundens begäran går vi in och tar bort önskade uppgifter manuellt. I övrigt lagras dina personuppgifter hos oss så länge som krävs för det syfte de samlats in. Detta innebär exempelvis att personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund tas bort om du skulle återkalla ditt samtycke. De personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig tas bort när avtalet är fullgjort och alla förpliktelser som följer av avtalsförhållandet fullgjorts.

Personupplysningar i driftsystem behandlas inom ramarna för kundrelationen och i linje med det som avtalats för den.

9. Vilka rättigheter har den registrerade och vilket lands lagstiftning gäller?

Du har alltid rätt att återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter. När som helst har du också rätt att få tillgång till din personliga information, eller att få dina personuppgifter korrigerade eller borttagna.

ColliCare följer de lagar som gäller i de länder vi verkar i och/eller handlar med. ColliCare behandlar personuppgifterna i enlighet med respektive lands lagstiftning samt i linje med EUs allmänna dataskyddsförordning.
 

 • Norge Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 • Sverige Personuppgiftslag
 • Danmark Compiled version of the Act on Processing of Personal Data
 • Finland The Data Protection Act (1050/2018) (pdf)
 • Litauen Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 • Tyskland German Data Protection Amendment Act
 • Nederländerna Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp
 • Italien Italian personal data protection code
 • Turkiet Turkish Personal Data Protection Law no. 6698
 • Indien the Personal Data (Protection) Act, 2013
 • Kina 标准号:GB/T 35273-2017
 •  
10. Hur säkras uppgifterna?

ColliCare lagrar sin kundinformation på en egen lösenordsskyddad server. Det finns inget fysiskt arkiv och inte heller något kundarkiv lagrat på datorn.

ColliCare har flera dotterbolag, som alla har tillgång till ett gemensamt kundregister i syfte att kunna erbjuda bästa möjliga logistiklösningar dotterbolag och länder emellan.

11. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller kommentarer om denna policy, eller hur vi behandlar personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller +47 69 20 95 00. Du kan även skriva till eller besöka oss på ColliCare Logistics AS, Deliveien 10,
N-1540 Vestby.

12. Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med vad som beskrivs i denna policy, eller att vi på annat sätt bryter mot dataskyddslagen, ser vi gärna att du kontaktar oss. Du kan även anmäla missförhållanden till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten IMY. Kontaktinformation finns på: imy.se

13. Ändringar av Policyn

ColliCare förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna dataskyddspolicy. Alla ändringar gäller från det att de publiceras. Eventuella ändringar gäller såväl nya som redan insamlade personuppgifter.
 
Håll koll på ändringarna överst på sidan under "senast uppdaterad".

 
Kontakta oss +46 10 199 38 00

Eller skicka e-post?