Filtrera efter kategori
Förkortning Fullständig beteckning Förklaring
3PL Tredjepartslogistik När ett företag anlitar en specialist för att underhålla eget lager, distribution och andra tjänster.
4PL Fjärdepartslogistik När ett företag anlitar en specialist för att underhålla, utveckla och organisera eget lager, distribution och andra tjänster. 4PL leverantörer ansvarar för hela flödeskedjan åt tillverkaren.
ADR Farligt gods på väg Gods som kan orsaka skada på personer, eller miljö
AGS Aden Gulf Surcharge Säkerhetstillägg för passering vid Adenbukten. Varit problem med bl.a pirater i området kring Adenbukten
AGV Automated Guided Vehicle A materials handling robot/vehicle that uses automated vehicles such as carts, pallets or trays which are programmed to move between different manufacturing and warehouse stations without a driver. These systems are used to increase efficiency, decrease damage to goods and reduce overhead by limiting the number of employees required to complete the job.
AS-RS Automated storage and retrieval systems consists of a variety of computer-controlled systems for automatically placing and retrieving loads from defined storage locations
ATA Actual Time of Arrival Faktisk ankomstdag
ATA-Carnet ett internationellt tullpass som används när varor ska exporteras tillfälligt till länder utanför EU. Om du använder en ATA-carnet sparar du tid och pengar samt att gränspassagerna blir enklare och snabbare. http://handelskammaren.com/produkt/ansokan-om-ata-carnet/
ATD Actual Time of Departure Faktisk ankomstdag
AWB Air WayBill Fraktdokument för flygfrakt
B-L Bill of Lading Fraktdokument för sjötransport
B100 Biodiesel "B100 är ett biobaserat bränsle enligt standarden för biodiesel (NS-EN14214). B100 består av 100% raps metylester (RME)."
B2B Business to Business Försäljning mellan företag
B2C Business to Consumer Försäljning ut till privatperson
BAF Bunker Adjustment Factor Bunkertillägg, olje-/drivmedelstillägg
Barcode Barcode Streckkod
Break-bulk Goods that must be loaded individually, and not in intermodal containers nor in bulk as with oil or grain Ships that carry this sort of cargo are called general cargo ships
Bulk Commodity cargo that is transported unpackaged in large quantities It refers to material in either liquid or granular, particulate form, as a mass of relatively small solids, such as petroleum/crude oil, grain, coal, or gravel.
CAF Currency Adjustment Factor Valutatillägg
Carbon Neutral Koldioxid neutral Kolneutralitet hänvisar specifikt till att mängden kol som tas bort från atmosfären som är lika med det kol som släpps ut.
Cbm Cubic meter Kubikmeter
Certificate of Origin Certificate of Origin Ursprungsland
CFR Cost and Freight Betyder att säljaren levererar godset till av säljaren utsedd fraktare och säljaren måste betala kostnaderna till en destinerade platsen. Köparen bär alla risker och alla andra kostnader efter godset har blivit lastat. I denna term måste också säljaren försäkra godset mot skada och förlust under transporten. Kravet gäller bara miniminivå.
Chargeable weight Freight measurement Weight converted out of volume
Chassis Chassis/Semi hanger Containerchassi är det vanligaste valet vid containerförflyttning. Kopplas till en dragbil.
CIF Cost, Insurance and Freight CIF betyder att säljaren har levererat när godset har passerat fartygets reling i ankomsthamnen. Säljaren måste betala alla kostnader för att godset ska komma till ankomsthamnen men riskövergången för förlust eller skada av godset sker redan när det har passerat fartygets reling i lastningshamnen.
CIP Carrige and Insurance Paid to Betyder att säljaren levererar godset till av säljaren utsedd fraktare och säljaren måste betala kostnaderna till en destinerade platsen. Köparen bär alla risker och alla andra kostnader efter godset har blivit lastat. I denna term måste också säljaren försäkra godset mot skada och förlust under transporten. Kravet gäller bara miniminivå.
CMR Internationellt fraktbrev Ett CMR täcker den obligatoriska informationen som ett internationellt bilfraktbrev skall ha, legalt bindande
Co2 Koldioxid Koldioxid är en färglös gas och en av de viktigaste gaserna kopplade till global uppvärmning
Co2e Koldioxidekvivalent "CO2E beskriver i huvudsak den globala uppvärmningspotentialen för alla växthusgaser. Med andra ord uttrycks effekterna av olika växthusgaser i termer av mängden koldioxid som skulle resultera i samma uppvärmning. Enkelt uttryckt samlar CO2E alla växthusgaser till ett ställe."
COD Cash on Delivery Kontant betalning, innebär att försändelsen måste betalas innan man får den utlevererad vid utlämningsstället
COD Change of Destination Ändring av avtalad leveransadress.
Consignee Mottagare Mottagare av godset
Consignor Avsändare Där godset skickas ifrån, avsändaren
Control Tower Kontrolltorn En expertgrupp som sömlöst förvaltar, driver och vidareutvecklar flödeskedjan för ditt företag
Conversion key Conversion key Conversion factor from cbm/LM to weight
CPT Carrige Paid To Risken går över när säljaren avlämnar godset till fraktföraren. Kostnadsansvaret går över när godset anlänt till destinationen
Cross docking Cross docking A practice in logistics of unloading materials from an incoming semi-trailer truck or railroad car and loading these materials directly into outbound trucks, trailers, or rail cars, with little or no storage in between
DAP Delivered at Place Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står för risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader
DAT Delivered at Terminal Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren står för risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara för lossning av ankommande transportmedel vid terminalen. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader
DDP Delivered Duty Paid Betyder att säljaren står för alla risker och kostnader fram till att godset finns tillgänglig på angiven plats. Säljaren står även för importklarering
Deep sea Deep sea Last som skickas mellan kontinenter
Demurrage Hamnhyra Hamnhyra
Detention Containerhyra Containerhyra
DGR Dangerous Goods Regulations Farligt gods regler
Dry bulk cargo Torrlast Torrlast som skeppas utan emballage. Exempelvis sand, korn etc.
EAN European Article Numbering Nummersystem som ger produkter ett unikt optiskt läsbart nummer
EcoVadis EcoVadis Ecovadis tillhandahåller holistiska hållbarhetsbedömningstjänster för företag. Ecovadis-betyg täcker ett brett utbud av icke-finansiella förvaltningssystem inklusive miljö-, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik och hållbara upphandlingseffekter. Varje företag är rankat med de materiella frågorna när de hänför sig till företagets storlek, plats och industri.
EDI Electronic Data Interchange Elektronisk datautväxling
eMethanol eMethanol E-metanol produceras genom att kombinera grönt väte och fångat koldioxid från industrikällor. Det släpper fortfarande vissa växthusgaser när det bränner, men den avger mindre koldioxid, kväveoxider, svaveloxid och partikelformigt material än konventionellt marint bränsle.
Emission Calculations Utsläppsberäkningar "Utsläppberäkningar Beräkna den direkta och indirekta produktionen av växthusgas (GHG) och koldioxidutsläpp som begåtts av en individ, organisation, produkt eller evenemang. Det hjälper till att känna igen överdriven energianvändning eller andra ineffektiviteter som resulterar i minskning av driftskostnaderna, och bevara miljön."
ERP Enterprise resource planning The integrated management of main business processes, often in real-time and mediated by software and technology
ETA Estimated Time of Arrival Förväntad ankomstdatum
ETD Estimated Time of Departure Förväntad skeppningsdatum
EUR-1 certificate EUR-1 certificate EUR-1 - behövs för att skräddarsy varor från EU
EXW Ex Works An international trade term that describes when a seller makes a product available at a designated location, and the buyer of the product must cover the transport costs.
FAS Free Alongside Ship Säljaren skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller pråm, vid den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för köparen att varorna levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår därefter på köparen. Efter denna tidpunkt får köparen stå för alla kostnader.
FCA Free Carrier Avlämnande har fullgjorts antingen när godset har lastats på köparens transportmedel vid säljarens lokaler eller, om platsen är annan än säljarens lokaler, när godset är klart för lossning på säljarens transportmedel
FCL Full Container Load Helcontainer
Feeder Feeder Del av sjöfrakt. Används exempelvis för att ta containers från en större hamn till sluthamnen.
FEU -/FFU Forty Equivalent Unit/ Forty Foot Unit Måttenhet för containers. En FEU/FFU motsvarar en 40 fots container
FOB Free On Board FOB betyder att godset övergår från säljaren till köparen när det har passerat fartygets reling. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada. FOB kräver att säljaren exportklarerar godset. Denna term kan enbart användas för sjötransporter. Transportdokumentet övergår när godset är lastat på fartyget
FSC Fuel SurCharge Drivmedelstillägg
FTL Full Truck Load Fullt trailerlass
GHG -utsläpp Växthusgasutsläpp Utsläppet i jordens atmosfär i någon av olika gaser, ESP -koldioxid, som bidrar till växthuseffekten.
GHG Calculations Växthusgasberäkningar "Kolavtryck är endast ett CO2 -åtgärd, där växthusgasutsläpp är beräkningen av CO2 -ekvivalenten. CO2 -gas är en del av CO2 -ekvivalent. GHG visar andra gaser än CO2 som är ansvariga för den globala uppvärmningen av jorden."
GSP Certificate General System of Preference Certificate PGSP- Generalized system of preferences ursprungsintyg som styrker varornas ursprung
HAWB House Air WayBill Fraktdokument för flygfrakt, utställt av speditör
HAZMAT Hazardous Material Farligt gods
HBL House Bill of Lading Fraktdokument för sjötransport, utställt av speditör
IATA International Air Transport Association Internationella flygtransport organisationen
IOD Information on delivery Information om leveranstid.
LCL Less than Container Load Styckegods på sjö
Lm Loading meter Flakmeter
Lo-Lo Lift on/Lift off Last som lyfts ombord av från ett skepp med kran
MAWB Master Air WayBill Fraktdokument för flygfrakt, utställt av flygbolag
MBL Master Bill of Lading Fraktdokument för sjötransport, utställt av rederi
Missing IOD Missing IOD Saknar information om tidpunkt för leverans.
NMHC Icke-metan kolväten NMHC betyder summan av alla kolväte luftföroreningar utom metan.
Notify party Notify party Den som skall aviseras vid ankomst
NOx Kväveoxid "NOx är en blandning av gaser som innehåller kväve, särskilt kväveoxiderna NO, NO2 och N2O3. NOx bidrar till luftföroreningar och är en viktig del av fotokemisk smog."
NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier Speditör som inte har egna skepp. Men som kan utställa egna Bill of Ladings.
PDA Scanner Skanner som används på terminal och av chaufförer för att läsa streckkoder.
POD (road freight) Proof of Delivery Underskrift av mottagaren av varorna
POD (sea freight) Port Of Discharge Lossningshamn
POL Port Of Loading Lastningshamn
Project Cargo Project Cargo A term used to broadly describe the national or international transportation of large, heavy, high value or a critical (to the project they are intended for) pieces of equipment. Also commonly referred to as Heavy lift
Reefer A refrigerated container Temperaturreglerad container
Ro-Ro Roll on / Roll off Rullande last
SBTi Vetenskapsbaserat målinitiativ Det vetenskapsbaserade målinitiativet är ett intiat att driva ambitiösa företagsklimatåtgärder.
SCM Supply Chain Management The management of the flow of goods and services, involves the movement and storage of raw materials, of work-in-process inventory, and of finished goods from point of origin to point of consumption. Interconnected, interrelated or interlinked networks, channels and node businesses combine in the provision of products and services required by end customers in a supply chain
SECA Sulphur Emissions Control Area Utsläppskontrollområden för sjöfart, inom dessa geografiska områden finns särskilda utsläppsgränser för sjöfrakter. I dessa områden måste rederier använda bränsle som ger lägre svavelutsläpp än traditionella bränslen. Kostnaden för detta bränsle debiteras fraktköparen som ett SECA-tillägg på fakturan The cost of this fuel is charged to the freight purchaser as a SECA supplement on the invoice
Shipper Shipper of cargo Avsändare
Short sea Short sea Last som skickas inom en kontinent. Ex. Rotterdam - Moss
SLA Service Level Agreement Avtal mellan kund och leverantör som bl.a reglerar ansvarsfördelning.
SOx Svaveldioxid Ett stort luftförorenande, särskilt inom industriområden. De viktigaste utsläppskällorna är från förbränning av fossilt bränsle
SSC Security SurCharge Säkerhetstillägg
Stevedore Stevedore Företag som utför lossning och lastning i hamnar. Både av skepp och containers.
Stripping Stripping of container Lossning av container
Stuffing Stuffing of container Lastning av container
Sustainability rating Hållbarhetsbetyg Ett hållbarhetsbetyg är ett mått på hur väl ett företag presterar när det gäller miljö- och socialt ansvar.
TEU Twenty foot Equivalent Unit Tjugofotscontainer
THC Terminal Handling Charge Terminal och hanteringsskostnad
TMS-TA Transportation management system A subset of supply chain management concerning transportation operations and may be part of an enterprise resource planning (ERP) system.
Tonkilometer Tonkilometer Godsvikt baserat på distans. Ex. 10 ton som är fraktat 2 km motsvarar 20 tonkilometer.
Transit harbour Transit harbour Hamn där containers lastas om från ett skepp till ett annat.
ULD Unit Load Device ULD, container för flygfrakt
VAL Valuable Cargo Högvärdigt gods
W-M Weight/Measurement Våtlast som skeppas utan emballage. Exempelvis olja, bensin, etc.
Wet bulk cargo Wet bulk cargo Wet cargo shipped without being packed, for example oil
WMS Warehouse management system is a software application designed to support and optimize warehouse functionality and distribution center management
Zero Emissions Nollutsläpp Betyder inga växthusgasutsläpp.