Micke Kristiansson

Micke Kristiansson

Head of Operations
 

Vad är farligt gods/ADR?

Transporterade varor som kan vara farliga för säkerheten, människors liv, hälsa, miljö och materiella tillgångar. Dessa klassas som "farligt gods".
 
Det finns strikta regler på plats när det gäller transport av farligt gods, eftersom det kan vara både riskabelt att transportera och hantera.
Transport av farligt gods regleras av både nationella och internationella säkerhetsföreskrifter.

  • Vägtransporter: regleras genom förordning om landtransport av farligt gods

  • Sjöfrakt: reglerad av IMDG-koden

  • Flygfrakt: reglerad av IATA/ICAO

 

Märkning av farligt gods

Farligt gods måste märkas korrekt, oavsett transportmedel:

  • UN-nummer

  • Varningsskylt för fara, som visar varornas ADR-klass

  • Ett transportdokument med all information om farligt gods ska alltid medföljas vid transport


Avsändaren ansvarar för korrekt information i transportdokumentet!

Undantag och dispens

Det finns många undantag och befrielser i förordningarna om farligt gods, på grund av variationer i typ och volym av farligt gods. Undantaget "begränsade belopp" – om endast en liten volym transporteras, betraktas varorna som "normala varor"