Korrekt märkning av farligt gods är avsändarnas ansvar, precis lika viktigt som kravet på fast förpackning så att farligt gods kan motstå belastningen på en normal transport såväl som en olycka.

Korrekt och anpassad förpackning säkerställer att farligt gods anländer i gott skick. Alla varor utsätts för belastning under transport och hantering samt under lastning, omlastning eller lossning. Emballaget av farligt gods måste därför uppfylla särskilda krav på hållfasthet och hållbarhet. Farligt gods måste vara; konstruerade, testade och godkända. Dessutom måste godkännandekoden tryckas på själva förpackningen.

Det finns ett antal olika krav på emballering baserat på de farliga varornas egenskaper, tillåtna kvantiteter för sampackning eller krav på dubbel förpackning.
Förpackningsgruppen visar också om det farliga godset har dispens och undantag från bestämmelserna i ADR.


De tre förpacknings grupperna:

  • Förpackningsgrupp 1: mycket farligt ämne

  • Förpackningsgrupp 2: medelfarligt ämne

  • Förpackningsgrupp 3: mindre farligt ämne
     

Förpackningar och riskklasser

Alla riskklasser tilldelas en separat förpackningsgrupp,
med undantag för klasser: 1, 2, 5,2, 6,2 och 7,
Dessutom tillkommer självreaktiva ämnen i klass 4,1.