Det är alltid avsändaren som har det fulla ansvaret för att tillhandahålla korrekt information om, samt märkning av farligt gods
 

1.4.2.1.1

Avsändaren av farligt gods ska endast leverera till transportförsändelser som uppfyller kraven i ADR/RID. Enligt 1.4.1 skall avsändaren särskilt:

  • Säkerställa korrekt klassificering enligt ADR/RID

  • Ge transportören korrekt information och data i spårbar form, samt de transportdokument som krävs med åtföljande dokument (tillstånd, godkännanden, meddelanden, certifikat, etc.)

  • Använd endast förpackningar och behållare som är godkända samt lämpliga för transport av dessa ämnen och märkta enligt ADR/RID

  • Uppfylla kraven gällande frakt-och transport restriktioner

  • Samt att tomma, ej rengjorda behållare är stängda och lika täta som om de hade varit fulla med innehåll


Alla transportdokument som gäller för farligt gods skall bevaras och sparas av både avsändaren och transportören i minst 3 månader.