Det är hela tiden avsändaren som har det fulla ansvaret för att tillhandahålla korrekt information om, samt märkning av farligt gods.
 

1.4.2.1.1

Avsändaren av farligt gods ska endast leverera transportförsändelser som uppfyller kraven i ADR/RID. Enligt 1.4.1 skall avsändaren särskilt:

  • Säkerställa korrekt klassificering enligt ADR/RID  

  • Ge transportören korrekt information och data i spårbar form, samt de transportdokument som krävs med åtföljande dokument (tillstånd, godkännanden, meddelanden, certifikat, etc.)

  • Använd endast förpackningar och behållare som är godkända och lämpliga för transport av ämnena och märkta enligt ADR/RID  

  • Uppfylla kraven gällande frakt-och transportrestriktioner 

  • Även se till att tomma behållare som inte är rengjorda och gasfria är helt tomma etc. och korrekt märkta samt har etiketter. Samt att tomma, ej rengjorda behållare är fullständigt täta och förslutna som om de hade varit fulla.


Alla transportdokument som gäller för farligt gods skall bevaras och sparas av både avsändaren och transportören i minst 3 månader.

Behöver du mer information om klassificering av farligt gods?