När skadan är skedd – skadeståndsanspråk för skada och avvikelse

 

Vi beklagar – något gick fel på vägen!

Vad gör du om olyckan är framme:

Omedelbart skicka en skriftlig begäran, antingen via e-post till: [email protected], eller via formuläret längst ner på denna sida.
Det är viktigt att detta skickas så snabbt som möjligt och att formuläret innehåller information om vilken sändning det gäller.

För att kunna behandla anspråket behöver vi följande information och dokumentation

 • sändningsnummer eller annan referens som är sökbar i våra system

 • kort beskrivning av incidenten/skadan och varför ColliCare Logistics hålls ansvarig

 • bruttovikt av skadade/förlorade varor

 • foton på skadade varor och förpackningar

 • handelsfaktura som visar värdet på godset/varan

 • totalbeloppet som önskas ersättas

Om du inte har allt tillgängligt i förstahand kan det eftersändas, det viktigaste är att få ärendet registrerat.

VIKTIGT:

Skadade varor och förpackningar måste förvaras tills reklamationen är färdigbehandlad . Om förvaring av varorna inte är möjlig, t.ex. farligt avfall eller liknande, måste destruktion av varorna dokumenteras.

Vem kan göra anspråk?

Skadeståndsanspråket måste komma från den part som har den direkta affärsrelationen med ColliCare Logistics, i de flesta fall är detta inte mottagaren. Det innebär att mottagaren av godset där det finns någon form av avvikelse måste kontakta sin leverantör – vilket i sin tur får rikta fordran mot ColliCare.

Anspråket har lämnats in till ColliCare – vad händer nu?
 • du får en bekräftelse på att anspråket har mottagits. Den vanliga handläggningstiden är ca 14 dagar, men tiden varierar från fall till fall. Fordringar är föråldrade efter 1 år.

 • vid godkännande av fordringar kommer du att informeras skriftligen och därefter kan du skicka fakturan på godkänt belopp. Sen återkoppling ska inte betraktas som ett godkännande av fordran

 • vid avslag av anspråk kommer du att informeras skriftligen och du ska alltid ges en motivering. Invändning mot avslaget måste rättas skriftligen och motiveras

Vilka tidsfrister gäller?
 • Alla tidsfrister fastställs enligt Lag om inrikes vägtransport och NSAB

  Vid för sen anmälan vänds bevisbördan och du som kund måste kunna bevisa att skadan/avvikelsen har uppstått under transporten.

  Anmälan måste skickas till ColliCare inom tidsfristen.

 • Synliga skador/avvikelser: Utan onödigt dröjsmål, det vill säga skador och avvikelser skall anmälas omedelbart (anges på fraktsedel/handskanner)

 • Dolda skador: Inom 7 dagar (söndagar och helgdagar är inte medräknat)

 • Försening: Inom 14 dagar från förväntat leveransdatum.

 • Saknade varor för leveranser utan tidsram anses vara förlorade efter 60 dagar från det att godset har tagits emot för transport.

 • Saknade varor för leveranser med tidsram anses vara förlorade efter 30 dagar

Begränsning av ersättningsbeloppet
 • Alla godkända belopp fastställs i enlighet med lagen om vägfraktavtal och NSAB. Om du har fått din fordran förminskad, kan det bero på:

 • SDR/viktgräns.
  SDR är ett internationellt anbud som är ett vägt genomsnitt av ett intervall av valutor.  Ersättningen kan inte överstiga 150 SEK inrikes i Sverige (8,33 SDR internationellt) per kg bruttovikt för den del som gått förlorad.  Dessutom kan proportionella fraktkostnader i samband med transport av de varor som gått förlorade ersättas.

 • Dold skada: En dold skada kan ha uppstått både före, under och efter transport. I dessa fall är det svårt att lägga ansvaret, så för att förenkla förfarandet har ColliCare en policy att ersätta 25 procent av objektvärdet.  
  Detta är inte en standard utan undantag, och varje fall bedöms utifrån den information som finns tillgänglig.

 • Försening: vi följer en transportplan för alla leveranser, men detta är inte juridiskt bindande. Det innebär att gods som anländer försenat enligt transportplanen, men inom rimlig tid, inte kommer att ersättas. Om varorna kan definieras som fördröjda kommer eventuellt godkänt belopp att begränsas till fraktbeloppet.

 • Det är värdeminskningen av godset som ska ersättas vid skada. Därför kan anspråket förminskas genom att subtrahera vad som definieras som restvärde. Godset restvärde skall naturligtvis dokumenteras.

Force majeure
 • Vid en händelse som definieras som Force Majeure, det vill säga extraordinära händelser utanför vår kontroll kommer vi inte att vara skadeståndsskyldiga. Detta kan omfatta extrema väderförhållanden eller naturkatastrofer som översvämningar, jordskred eller liknande

Vad är en dold skada?

En dold skada är en typ av skada som upptäcks först när förpackningen tas bort. Denna typ ska reklameras senast inom 7 dagar (söndagar och helgdagar är ej medberäknade)

 

Skadat eller bortkommet gods

Skada
Bortkommet gods
Annat
 

Relevant information

INCOTERMS ® 2010

Incoterms®2010 är en tolkning av olika leveransvillkor. Det är viktigt att vara medveten om att Incoterms®2010 inte är lagstiftning, utan tar itu med fördelningen av risk (skador), ansvar (skulder) och betalningar.

Norsk godstransport enligt lagen om väg
Lagstiftningen gäller främst inhemska vägtransporter.

NSAB (Nordic Freighters Association allmänna bestämmelser)
NSAB är ett avtalsram som godkänts av Nordiska Speditörsförbundet. 

CMR-konventionen (Konventionen om avtalet om internationell godstransport på väg)
Lagstiftningen ligger till grund för gällande bestämmelser och godkänns av alla europeiska länder. CMR-konventionen gäller sjö-, väg- och lufttransporter.

Norsk sjöfartskod 
Den norska sjölagen reglerar sjöfart och sjötransport. Lagen reglerar i första hand privata juridiska frågor som rör fartyg och transport av varor och människor med fartyg.