logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

ADR användarhandbok

Det är hela tiden avsändaren som har det fulla ansvaret för att tillhandahålla korrekt information om, samt märkning av farligt gods.

1.4.2.1.1
Avsändaren av farligt gods ska endast leverera transportförsändelser som uppfyller kraven i ADR/RID. Enligt 1.4.1 skall avsändaren särskilt:
  • Säkerställa korrekt klassificering enligt ADR/RID  
  • Ge transportören korrekt information och data i spårbar form, samt de transportdokument som krävs med åtföljande dokument (tillstånd, godkännanden, meddelanden, certifikat, etc.)
  • Använd endast förpackningar och behållare som är godkända och lämpliga för transport av ämnena och märkta enligt ADR/RID  
  • Uppfylla kraven gällande frakt-och transportrestriktioner 
  • Även se till att tomma behållare som inte är rengjorda och gasfria är helt tomma etc. och korrekt märkta samt har etiketter. Samt att tomma, ej rengjorda behållare är fullständigt täta och förslutna som om de hade varit fulla.

Alla transportdokument som gäller för farligt gods skall bevaras och sparas av både avsändaren och transportören i minst 3 månader.
Call_Icon_round
Jon Marsteintrædet
HMS Manager
Dangerouse goods - ColliCare Logistics
Farligt Gods
Farliga ämnen, sprängämnen och transport av farligt gods

IMDG-koden som reglerar sjösäkerheten
Här hittar du en introduktion till IMDG-koden, för transport av farligt gods till sjöss

IATA reglerar flygfrakt av farligt gods
Här hittar du mer information om IATA

Trenger du informasjon om Farlig gods?

Ring oss eller send en e-post.
smartphone_black
+46 101993800